Den 12 mars 2021 anordnade Sveriges Kommuner och Regioner och RISE Social & Health Impact Center en konferens om Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures, samt den vidare utvecklingen kring sociala investeringar. Vår förhoppning är att evenemanget bidrog till att sprida erfarenheter från det praktiska arbetet med det sociala utfallskontraktet liksom kring olika sociala investeringsinitiativ runt om i landet men också visade på strategiska avvägningar och utmaningar för den fortsatta utvecklingen.

Det var 349 personer anmälda till evenemanget, varav en majoritet från kommuner och regioner, vilket vi ser som ett tecken på fortsatt stort intresse för området. För den som vill ta del av publicerat material i efterhand finns det att tillgå på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida. I anslutning till evenemanget publicerades även en rapport med de sammanställda resultaten och erfarenheterna från det sociala utfallskontraktet. Den innefattar även reflektioner från involverade aktörer, tillämpningen av utfallskontrakt i fallet Norrköping samt reflektioner om utvecklingen kring sociala investeringar i en svensk kontext. Rapporten kan hämtas nedan.

Sammanfattningsvis betraktar vi arbetet i Norrköping som ett exempel på en lyckad social investering – en initial kostnad som på sikt ger mänskliga och ekonomiska vinster för samhälle och individ. Projektet gav inga direkta kostnadsbesparingar för kommunen under den tvååriga uppföljningsperioden inom ramen för utfallskontraktet, men de sociala utfallsmåtten och skolresultaten visar på positiv förändring. Med en förlängd, treårig, uppföljningsperiod indikeras dock att även de ekonomiska utfallen är positiva för kommunen på längre sikt. 

Det finns skäl att anta att de positiva sociala utfallen för målgruppen, samt de på sikt lägre kostnaderna för socialtjänsten som kunnat uppmätas i det sociala utfallskontraktet i Norrköping sammantaget innebär en riskreducering för kommande negativa utfall och till dessa associerade välfärdskostnader. Kriterierna för en social investering får därmed anses vara uppfyllda och ovanligt väl belagda, om än enbart på kort sikt, för det sociala utfallskontraktet i Norrköping.

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping har tillsammans med mångårigt arbete i andra kommuner och regioner och det stöd som getts från SKR Uppdrag Psykisk Hälsa startat en lovande utveckling för höjd kvalitet i välfärdstjänster och ökad ambitionsnivå när det gäller att kunna följa och utvärdera sociala och ekonomiska konsekvenser. Vi på RISE Social & Health Impact Center ser fram emot att tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhälle bidra till fortsatt lärande, utveckling och spridning för en proaktiv och utfallsfokuserad välfärd som stödjer de med störst behov.

För den som vill se konferensen i efterhand finns den här.