RISE har fått i uppdrag från Region Stockholm att stödja regionens och kommunernas arbete att utforma en samlad strategi för psykisk hälsa. Den första fasen i arbetet är att ta fram en beskrivning av hur regionen kostnadsmässigt påverkas av psykisk ohälsa i dess olika former med särskilt avseende på utbildningssystemet, hälso- och sjukvårdssystemet samt arbetsmarknadens funktion. Beskrivningen ska kompletteras med förslag till konkreta åtgärder och utgör underlag för framtagandet av regionens strategi. Rapporten avser beskriva kostnadsbilden för psykisk ohälsa i hela Stockholms län och ämnar utgöra ett underlag för framtida djupgående regionala analyser.