Sociala investeringar och sociala investeringsfonder

Syftet med en social investering är att en viss insats ska leda till positiva utfall för målgruppen och minskade samhällsekonomiska kostnader. Effekterna visar sig oftast flera år efter införandet av en insats och samhällsekonomiska besparingar blir tydliga först 20-30 år senare. Detta innebär ett visst risktagande för kommuner och regioner, vilket ofta begränsar möjligheter till långsiktiga investeringar. För att skapa möjligheter att arbeta verksamhetsöverskridande och långsiktigt med sociala investeringar, använder sig allt fler kommuner och regioner i Sverige utav särskilda medel för sociala investeringar, ibland kallat sociala investeringsfonder.

En social investeringsfond innebär en långsiktig avsättning av medel i verksamheten, vilket skapar utrymme för sociala investeringar. Utförandet av sociala investeringar inom en social investeringsfond kräver att satsningen har ett tydligt arbetssätt med en struktur för uppföljning och utvärdering av effekter och ekonomiska utfall. Utformningen av sociala investeringsfonder skiljer sig mellan utförare men vanligtvis förväntas samhällsekonomiska besparingar leda till återinförande av medel till fonden.

Norrköping och Umeå kommun var de första kommunerna i Sverige som inrättade sociala investeringsfonder och har blivit förebilder för andra kommuner och regioner. I Norrköping investerades 40 miljoner kronor år 2010 i en social investeringsfond, vilket har möjliggjort flera insatser med fokus på barn och unga. En kartläggning av sociala investeringsfonder i Sverige visar att ungefär var femte kommun och fyra regioner hade inrättat sociala investeringsfonder år 2015. Ytterligare kommuner utredde vid tillfället möjligheter till sociala investeringsfonder.

Utformningen av sociala investeringar och sociala utfallsfonder skiljer sig mellan kommuner och regioner och forskare har påpekat att det behövs tydligare nationella riktlinjer för att säkerställa hög kvalitet. Vidare har en svårighet med kommunala och regionala sociala investeringsfonder varit att avgränsa potentiella samhällsekonomiska besparingar i kommunen eller regionen. Ofta påverkas även andra kommuner/regioner och aktörer, på grund av faktorer som exempelvis arbete vid annan ort.

 

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.