Case: Hemlöshet och sociala utfallskontrakt

Hemlöshet springer ur en komplex problembild av både globala och lokala dimensioner. En allmännyttig och behovsdriven bostadsförsörjning utmanas av en syn på bostäder som handelsvara och en storskalig finansialisering av fastigheter och mark. Samtidigt ökar sociala och ekonomiska klyftor. Även om symptom kan se olika ut i olika delar av världen, är samma strukturella utveckling högst närvarande på den svenska bostadsmarknaden, där ökad socioekonomisk segregation i bostadsområden, prekära andra- och tredjehandsmarknader och hemlöshet bland unga och barnfamiljer har tydlig negativ inverkan på människors vardag.

I samarbete med en kommun i södra Sverige arbetar SHIC nu fram en handbok med förslag på arbetsmetoder för att i första hand motverka hemlöshet men även andra svårlösta samhällsutmaningar. Sociala utfallskontrakt presenteras där som en pragmatisk lösning för att koppla ihop sociala behov, insatser och utfall med fysiska investeringar – för att surra alla runt masten kring en hållbar bostadsförsörjning. Handboken kommer färdigställas under hösten 2020.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.