Case: Framtidens socialtjänst för barn och unga

Under våren 2020 initierades ett samarbete mellan Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Social and Health Impact Center (SHIC), med det övergripande syftet att utveckla en ny modell för tidigt socialt stöd för barn och unga i stadsdelen.

Många socialtjänstkontor runt om i landet upplever att det görs för få preventiva insatser för riskgrupper – ofta får individer hjälp först när personen i fråga har utvecklat en allvarlig problematik. Genom att socialtjänsten kommer in tidigare i personens utveckling och erbjuder mer individanpassade insatser är förhoppningen att den negativa utvecklingen kan brytas i tid. Förutom att individen då får bättre förutsättningar att lyckas i livet kan socialtjänsten kostnader minska då bland annat antalet HVB-placeringar förväntas minska.

För att lyckas med ambitionen att erbjuda fler och mer individuellt riktade insatser behövs ett tätt samarbete med civilsamhället, vilket är en av målsättningarna med detta projekt. Med hjälp av sociala utfallskontrakt kommer civilsamhället kunna komplettera socialtjänstens arbete med sociala insatser som inte ryms inom socialtjänstens uppdrag. Upphandlingen kommer att publiceras hösten 2020 för att insatserna sedan ska kunna implementeras i början av 2021. SHIC stödjer socialtjänsten i Hässelby/Vällingby med att upprätta ett sådant kontrakt och finns med som förändrings- och utvärderingsstöd.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.