Case: Collective Impact-modell för Husby

Tillsammans med Folkets Husby och Region Stockholm har SHIC varit med och utvecklat ett ramverk och övergripande manifest för Collective Impact inom stadsdelsområdet Husby. Under hösten 2020 förankras manifestet bland relevanta aktörer som verkar inom Husby, med frågor som direkt eller indirekt berör psykisk hälsa. Det är starten på ett treårigt projekt där en struktur för samverkan mellan boende, civilsamhälle, näringsliv och berörda offentliga parter ska upprättas. Inom ramen för detta ska projekt initieras, implementeras och utvärderas med det övergripande målet att minska den psykiska ohälsan i området.

Figur 1. Övergripande bild på Collective Impact-processen.

Collective Impact är en samarbetsform som finns i olika delar av världen, men är oprövad i en svensk kontexten. Grundpremissen är en kontinuerlig förankring bland de boende i alla steg av projektens faser. Detta möjliggörs bland annat av upprättandet av ett boenderåd. Förhoppningen är ett Collective Impact-samarbetet kan generera långsiktiga arbetssätt bland insatserna och därmed motverka projekttrötthet. Målsättningen är att uppnå bättre resultat för de boende genom ett tydligt samarbete bland olika lokalt förankrade aktörer. SHIC stödjer Collective Impact-samarbetet med metod- och utvärderingsstöd.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.