Case: Botkyrka och Örnsköldsvik

Under hösten 2017 genomfördes en förstudie kring sjukfrånvaro i sju kommuner i syfte att identifiera modeller för att investera i förebyggande och tidiga insatser för bättre hälsa och arbetsmiljö. Arbetet genomfördes i samarbete med SKL, Lumell Associates, Europeiska Investeringsbanken, Impact Invest Scandinavia och Kommuninvest. Sammanlagt genomfördes analyser i sju kommuner.

I analysen identifierades en tydlig riskgrupp med hög nuvarande och förväntad framtida sjukfrånvaro. Samtidigt identifierades stora, sannolikt påverkbara, skillnader i kort sjukfrånvaro (dag 1–14) mellan arbetsplatser.

Bild 1: Sjukfrånvaron i kommuner visades motsvara 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola och hemtjänst

 

Bild 2: Analyserna visade på goda skäl att investera tidigt i individer med hög korttidsfrånvaro

 

Sjukfrånvaron innebär både ohälsa för individen såväl som en utmanande kompetensförsörjningssituation på arbetsplatserna, med stora kostnader till följd. Det bedömdes därför finnas stor potential för minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader i kommunen genom ett skifte mot mer förebyggande insatser.

Nu tar Botkyrka och Örnsköldsvik ett helhetsgrepp för att utveckla bättre insatser och arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetet har utgått från en fördjupad analys av kommunens data kring sjukfrånvaro, en noggrann genomgång av forskning och goda exempel liksom samtal med anställda chefer och medarbetare och fackliga representanter. Resultatet är en modell för att mer proaktivt arbeta för minskad risk för sjukskrivningar och sjukfrånvaro orsakad av arbetsmiljön. RISE stödjer arbetet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Projektet drivs inom ramen för ett socialt utfallskontrakt, med uppföljning och mätning av sociala och ekonomiska utfall. I den modell som testas i Botkyrka och Örnsköldsvik är ett unikt drag att kommunerna själva investerar och därmed är ekonomiavdelningarna och utförardelen av kommunerna kontraktsparter. Externa leverantörer, Aino Health i Botkyrka och Previa i Örnsköldsvik, har upphandlats med utfallsbaserade avtal, vilket innebär att utförarnas kostnadstäckning till stor del är avhängig vilka utfall som uppnås. RISE och SKL är implementeringsstöd, även så kallad intermediär i projektet.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.