Om Social & Health Impact Center

RISE Social and Health Impact Center (SHIC) höjer takten i hur kunskap omsätts till praktisk verksamhet. Vi utvecklar utfallsfokus och förmågan att mäta effekter för såväl samhälle som individ. I en tvärsektoriell och tvärprofessionell miljö etableras kapacitet att i samarbete med offentlig sektor utveckla modeller för test av nya insatser och projekt med fullt fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall.

Höjda förväntningar på välfärdstjänster, demografiska och samhälleliga förändringar samt en ökad takt i kunskapsproduktion utsätter offentligfinansierad välfärd i Sverige och andra höginkomstländer för ett högt tryck. Trots en stor och växande kunskap kring betydelsen av förebyggande, tidiga och individanpassade lösningar för att motverka negativa sociala utfall och höga samhällskostnader är steget till bred tillämpning långt.

Detta pekar på att det behövs förbättrat strategiskt och operativt stöd till offentlig sektor för att åstadkomma en systemförändring mot mer socialt och ekonomiskt hållbar resursanvändning. SHIC erbjuder ett sådant stöd och bidrar samtidigt med kapacitetsuppbyggnad hos våra samarbetspartners. Genom kunskapscentret delar vi med oss av och sprider erfarenheter kring både konkreta metoder och satsningar och som underlag för policyutveckling. SHIC är ett initiativ från RISE med stöd från Vinnova för etablering. Centret startade 2018.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.