Okategoriserade

Nya rapporter! Läranderapporter om utfallskontrakten för Arbetsmiljö och Hälsa i Botkyrka och Örnsköldsvik

Utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik har avslutats och lärdomarna från arbetet i respektive kommun har sammanställts i två rapporter, som finns att ladda ner via länkarna nedan. Som en del i att sprida lärdomar och resultat från pilotprojekten, samt arbetet med utfallskontrakt och sociala investeringar i en svensk kontext håller RISE och SKR den 11/4 konferens på tema arbetsmiljö som social investering. Välkomna att anmäla er via denna länk!

Read More

KONFERENS – Arbetsmiljö en social investering?

Social & Health Impact center arrangerar I samarbete med SKR en konferens om de sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik, samt insatser för preventivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Anmäl dig och läs mer om programmet här (Länk till SKR:s hemsida).

Read More

NY RAPPORT Samhällsekonomisk analys av tidiga insatser för barn och unga

SHIC verkar för att samhällsekonomisk analys i större utsträckning ska stödja beslutsfattare i välfärden. Som ett led i detta publicerar vi nu en rapport författad av nationalekonomerna Lars Hultkrantz och Elin Vimefall. Rapporten illustrerar samhällsekonomisk analys i praktiken och har tagits fram inom ramen för ett Vinnovafinansierat utvecklingsarbete.

Read More

Resultaten från en unik social investering

Den 12 mars 2021 anordnade Sveriges Kommuner och Regioner och RISE Social & Health Impact Center en konferens om Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures, samt den vidare utvecklingen kring sociala investeringar. Vår förhoppning är att evenemanget bidrog till att sprida erfarenheter från det praktiska arbetet med det sociala utfallskontraktet liksom kring olika sociala investeringsinitiativ runt om i landet men också visade på strategiska avvägningar och utmaningar för den fortsatta utvecklingen. Det var 349 personer…

Read More

SHIC & SKR anordnar konferens om Sveriges första sociala utfallskontrakt – den 12 mars 2021

Arbetet med Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social ventures har nått sin kulmen under hösten 2020. Social & Health Impact Center anordnar nu i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner en konferens för att skapa utbyte kring lärdomar från arbetsprocessen. Utvecklingen i Norrköping och de olika aktörernas erfarenheter från projektet presenteras. Vi ger även en uppdaterad bild av utvecklingen kring sociala investeringar i Sverige och internationellt, med gäster från aktuella aktörer på området. Varmt välkomna! Information…

Read More

Förbättrat stöd till utsatta barn och unga – lärdomar från socialt utfallskontrakt i Norrköping

År 2015 började Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lumell Associates att diskutera möjligheten att upprätta en ny form av samarbete för att gemensamt adressera en samhällsutmaning. Inspirationen var dels Norrköpings och SKL:s erfarenheter av sociala investeringar dels den utveckling som börjat i andra länder kring så kallade Social Impact Bonds. En förstudiefas och intensiv dialog kring insatser och kontraktering resulterade i att Sveriges första sociala utfallskontrakt blev operativt i augusti…

Read More

Psykisk ohälsa i Stockholmsregionen – en kostnadsuppskattning

RISE har fått i uppdrag från Region Stockholm att stödja regionens och kommunernas arbete att utforma en samlad strategi för psykisk hälsa. Den första fasen i arbetet är att ta fram en beskrivning av hur regionen kostnadsmässigt påverkas av psykisk ohälsa i dess olika former med särskilt avseende på utbildningssystemet, hälso- och sjukvårdssystemet samt arbetsmarknadens funktion. Beskrivningen ska kompletteras med förslag till konkreta åtgärder och utgör underlag för framtagandet av regionens strategi. Rapporten avser beskriva kostnadsbilden för psykisk ohälsa i…

Read More

Kvalitetssäkrade mätningar av sociala och hälsomässiga värden

Då sociala och hälsomässiga värden är centrala för att mäta utfall i sociala utfallskontrakt har SHIC tillsammans med RISE Centrum för Kategoriska Mätningar dokumenterat riktlinjer för att mäta dessa på kvalitetssäkert vis. I dokumentationen presenteras centrala koncept och perspektiv för en konstruktiv diskussion kring dessa frågor.

Read More

Utfall på vägen mot långsiktig förändring – när skapas impact?

I diskussionen kring sociala investeringar används begrepp som effekter, utfall och impact för att beskriva den positiva förändring som förebyggande, preventiva och proaktiva arbetssätt förväntas kunna leda till. Man kan fråga sig om dessa begrepp är synonyma och, om inte, hur de hänger ihop. Ett lämpligt sätt att orientera sig kring detta är att utgå från så kallad förändringsteori (theory of change), vilken kan appliceras både på projektbasis och mer övergripande. Förändringsteorin syftar till att illustrera de logiska sambanden mellan…

Read More

SHIC har potential att minska transaktionskostnader för sociala utfallskontrakt

Government Outcomes Lab publicerade i mars en artikel som undersöker hur offentlig sektor kan förbättra utfall för insatser inom ramen för sociala utfallskontrakt med hjälp av ekonomisk teori om transaktionskostnader. Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår då en aktör väljer att köpa en vara eller tjänst från utomstående aktörer istället för att producera internt. Ett socialt utfallskontrakt där en del av den upphandlade tjänsten ersätts baserat på tjänsteleverantörens prestation innebär att risken för projektet delas mellan flera parter i projektet,…

Read More
Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.