Selma Kalkan

Förbättrat stöd till utsatta barn och unga – lärdomar från socialt utfallskontrakt i Norrköping

År 2015 började Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lumell Associates att diskutera möjligheten att upprätta en ny form av samarbete för att gemensamt adressera en samhällsutmaning. Inspirationen var dels Norrköpings och SKL:s erfarenheter av sociala investeringar dels den utveckling som börjat i andra länder kring så kallade Social Impact Bonds. En förstudiefas och intensiv dialog kring insatser och kontraktering resulterade i att Sveriges första sociala utfallskontrakt blev operativt i augusti…

Read More

Psykisk ohälsa i Stockholmsregionen – en kostnadsuppskattning

RISE har fått i uppdrag från Region Stockholm att stödja regionens och kommunernas arbete att utforma en samlad strategi för psykisk hälsa. Den första fasen i arbetet är att ta fram en beskrivning av hur regionen kostnadsmässigt påverkas av psykisk ohälsa i dess olika former med särskilt avseende på utbildningssystemet, hälso- och sjukvårdssystemet samt arbetsmarknadens funktion. Beskrivningen ska kompletteras med förslag till konkreta åtgärder och utgör underlag för framtagandet av regionens strategi. Rapporten avser beskriva kostnadsbilden för psykisk ohälsa i…

Read More

Utfall på vägen mot långsiktig förändring – när skapas impact?

I diskussionen kring sociala investeringar används begrepp som effekter, utfall och impact för att beskriva den positiva förändring som förebyggande, preventiva och proaktiva arbetssätt förväntas kunna leda till. Man kan fråga sig om dessa begrepp är synonyma och, om inte, hur de hänger ihop. Ett lämpligt sätt att orientera sig kring detta är att utgå från så kallad förändringsteori (theory of change), vilken kan appliceras både på projektbasis och mer övergripande. Förändringsteorin syftar till att illustrera de logiska sambanden mellan…

Read More

SHIC har potential att minska transaktionskostnader för sociala utfallskontrakt

Government Outcomes Lab publicerade i mars en artikel som undersöker hur offentlig sektor kan förbättra utfall för insatser inom ramen för sociala utfallskontrakt med hjälp av ekonomisk teori om transaktionskostnader. Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår då en aktör väljer att köpa en vara eller tjänst från utomstående aktörer istället för att producera internt. Ett socialt utfallskontrakt där en del av den upphandlade tjänsten ersätts baserat på tjänsteleverantörens prestation innebär att risken för projektet delas mellan flera parter i projektet,…

Read More

Beslut om nationell social investeringsfond i Danmark

För att möjliggöra nationell vägledning och samverkan inom sociala investeringar beslutade Danmark år 2018 att inrätta en nationell social investeringsfond och har avsatt 80 miljoner DKK till fonden. Utöver möjliggörande av nya insatser är syftet med fonden att sprida insatser som har visat på god effekt. Med fonden får exempelvis kommuner, i partnerskap med allmännyttiga fonder, möjlighet att arbeta preventivt inom olika välfärdsområden. Parterna bakom fonden kommer årligen att besluta om vilka teman som kommer att prioriteras under det närmsta…

Read More

Fler personer med psykisk funktionsnedsättning i arbete – IPS som socialt utfallskontrakt

RISE Research Institutes of Sweden driver tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och Delta Hisingen samt respektive kommuner, regioner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en förstudie om metoden Individual Placement and Support (IPS) och Sociala Utfallskontrakt, IPS-modellen syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Sedan får personerna det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Insatsen förutsätter ett samordnat stöd från…

Read More
Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.